Central
 
                             Central Index
Central Job Code Notification Central Job Code Notification
UPSC 11000 Teacher 15000
SSC 12000 Defense 16000
Railway 13000 Paramilitary 17000
Banking 14000 Other All India
                            State Index
State Job Code Notification State Job Code Notification
Andaman & Nicobar 26000 Lakshadweep 44000
 Andhra Pradesh 27000 Madhya Pradesh 45000
Arunachal Pradesh 28000 Maharashtra 46000
Assam 29000 Manipur 47000
Bihar 30000 Meghalaya 48000
Chandigarh 31000 Mizoram 49000
Chhattisgarh 32000 Nagaland 50000
Dadra & Nagar Haveli 33000 Odisha 51000
Daman & Diu 34000 Puduchhery 52000
Delhi 35000 Punjab 53000
Goa 36000 Rajasthan 54000
Gujarat 37000 Sikkim 55000
Haryana 38000 Tamil Nadu 56000
Himachal Pradesh 39000 Telangana 57000
Jammu & Kashmir 40000 Tripura 58000
Jharkhand 41000 Uttarakhand 59000
Karnataka 42000 Uttar Pradesh 60000
Kerala 43000 West Bengal 61000